Kurumsal Hasta Hakları

Hasta Hakları


Hasta Hakları

Hasta Olarak Haklarımız;
Hizmetten Genel Olarak Faydalanma Hakkı

Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı vardır.
Bilgilendirme ve Bilgi İsteme Hakkı                                                                                                                                          
Her türlü sağlık hizmetinin ve imkanının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı isteme hakkı vardır.
Sağlık Kuruluşu ve Personeli Seçme ve Değişme Hakkı                                                                                               
Sağlık kuruluşunu seçmeye,değiştirmeye ve seçtiği sağlık tesisinde verilensağlık hizmetlerinden faydalanmaya,sağlık hizmeti verecek vermekte olan tabiplerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini,görev ve ünvanlarını öğrenmeye seçme ve değişme hakkı vardır.
Mahremiyet Hakkı                                                                                                                                                                  
Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya hakları vardır.
Rıza ve İzin Hakkı                                                                                                                                                                          
Tıbbi Müdahalelerde rızanın alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanma hakkı vardır.
Güvenli Ortamda Sağlık Hizmeti Alma Hakkı
Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya hakkı vardır.
Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme Hakkı                                                                                                                             
Sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde,dini vecibeleri yerine getirmeye hakkı vardır.
Saygınlık Görme ve Rahatlık Hakkı                                                                                                                                 
Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek,güler yüzlü,nazik,şefkatli bir ortamda her türlü hijyenik şartlar sağlanmış gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.
Ziyaretçi ve Refakatçi Bulundurma Hakkı                                                                                                                             
Sağlık tesislerince belirlenen usül ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye ve mevzuatın ve sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurmaya hakkı vardır.
Şikayet ve Dava Hakkı                                                                                                                                                    
Hakların ihlali halinde mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru şikayet ve dava hakkını kullanmaya hakkı vardır.
Hasta Olarak Sorumluluklarımız;                                                                                                                           
Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranma ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket etme,
Yakınmalarını daha önce geçirdiği hastalıkları gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri eğer varsa halan kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak verme,
Hekim tarafından belirlenen sürelerde  kontrole gelme ve tedavinin gidişatı hakkında geri bildirimde bulunma ,
Randevu tarih ve saatine uyma ve değişiklikleri ilgili yere bildirme,
İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı gösterme,
Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmama ,
Hakların ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşandığında hasta iletişim birimine başvurma.